Corona update

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het beleid van de GGD en de school bij 1 of meerdere besmettingen in de klas is als volgt: we volgen de landelijke richtlijn die nu geldt; bij 3 of meer besmettingen bekijken we in overleg met de GGD of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het is dus maatwerk per groep. Hierbij proberen wij samen met het GGD onderwijsteam de komende periode een zo goed mogelijke balans te houden tussen enerzijds het groeiende besmettingsgevaar en anderzijds de noodzaak om het fysiek onderwijs doorgang te blijven geven.

De stappen die we uitzetten en de lijn die we volgen zijn dus altijd in overleg met het GGD onderwijsteam. Wij wijken niet af van dit advies, deze is bindend. 

Het beleid blijft, om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden, bij klachten thuis te houden en/of de keuze te maken om uw kind te laten testen. Neem contact op met de GGD als uw kind één van de volgende klachten krijgt: 
verkoudheidsklachten: neusverkoudheidloopneus, niezen, keelpijn;
(licht) hoesten;
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
kortademigheid/benauwdheid;
verhoging óf koorts boven de 38 graden.

De quarantaine maatregel is per vandaag, 19-11, aangescherpt. Met deze wijziging krijgen immune personen een quarantaineadvies wanneer er sprake is van een besmetting in zijn of haar thuissituatie. Dit geldt zowel voor onderwijspersoneel als voor leerlingen. 

Huisgenoten gaan 10 dagen in quarantaine, berekend vanaf de testdatum van de positieve huisgenoot. Dit geldt voor alle leeftijden, ook voor kinderen van 0-4 jaar. 

Immune huisgenoten kunnen zich op dag 5 laten testen bij een professionele teststraat. Bij klachten laten zij zich altijd testen bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer uit quarantaine en dus naar school. Let op: een zelftest is in deze situatie onvoldoende betrouwbaar om de quarantaine op te heffen.  

Het advies voor niet-immune huisgenoten en niet-immune nauwe contacten blijft ongewijzigd.

Dit betekent wanneer een leerkracht in quarantaine moet, we overstappen naar online onderwijs. Mocht dit aan de orde zijn voor een groep op school, informeren wij uiteraard de desbetreffende groep ouders en kinderen met verdere informatie. 

We wensen iedereen een goede gezondheid toe!

Team basisschool ’t Slingertouw

Dear parents / guardians),

The policy of the GGD and the school in the event of 1 or more infections in the classroom is as follows: we follow the national guideline that currently applies; in the event of 3 or more infections, we will examine whether additional measures are necessary in consultation with the GGD. It is therefore tailor-made for each group. Together with the GGD education team, we will try to keep the best possible balance in the coming period between the growing risk of contamination on the one hand and the need to continue to provide physical education on the other.

The steps we take and the line we follow are therefore always in consultation with the GGD education team. We do not deviate from this advice, it is binding.

The policy remains to keep a close eye on your child's health, to keep it at home in case of complaints and/or to make the choice to have your child tested. Contact the GGD if your child develops one of the following complaints:
cold symptoms: runny nose, sneezing, sore throat;
(light) cough;
sudden loss of smell and/or taste (without nasal congestion);
shortness of breath/shortness of breath;
increase or fever above 38 degrees.

The quarantine measure has been tightened as of today, 19-11. With this change, immune persons will receive quarantine advice if there is an infection in their home situation. This applies to both teaching staff and students.
Housemates are quarantined for 10 days, calculated from the test date of the positive housemate. This applies to all ages, including children aged 0-4.

Immune housemates can have themselves tested on day 5 at a professional test street. In case of complaints, they always have themselves tested at the GGD. If the test result is negative, they are allowed to go out of quarantine and go to school. Note: a self-test is not sufficiently reliable in this situation to lift the quarantine.

The advice for non-immune housemates and non-immune close contacts remains unchanged.

This means when a teacher has to quarantine, we switch to online education. If this is the case for a group at school, we will of course inform the relevant group of parents and children of further information.

We wish everyone good health!

Team primary school ' t Slingertouw

Delen: