Herhaalde oproep: Gezocht: 2 ouderleden Medezeggenschapraad

 

Gezocht: 2 ouderleden Medezeggenschapraad
 
De Medezeggenschapsraad (MR) van ‘t Slingertouw zoekt met ingang van dit schooljaar twee nieuwe ouderleden om de MR te komen versterken.
 
De MR bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten van ’t Slingertouw, die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van onderwijsbeleidszaken. De MR vergadert ongeveer eens per 6 weken en stemt daarbij relevante ontwikkelingen af met de directie van ‘t Slingertouw. Voor meer informatie over bv. de taken van de MR kun je terecht op de website van ’t Slingertouw.
 
We zijn op zoek naar twee enthousiaste en betrokken ouders die zich, samen met de andere MR-leden, willen inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden van de school.
 
Als je geïnteresseerd bent, verzoeken wij je om je via mr@basisschoolslingertouw.nl
kandidaat te stellen. Wanneer je je kandidaat stelt vragen we je om jezelf in een kort stukje tekst voor te stellen en te motiveren waarom je graag zitting neemt in de MR. Ook willen we je vragen om een foto van jezelf toe te voegen, handig op het moment dat er verkiezingen georganiseerd moeten worden.
 
Als er meer dan twee kandidaten zich aanmelden worden er verkiezingen gehouden. De korte voorstel- en motivatieteksten en foto’s worden dan geplaatst op de website en in de app. Vervolgens kunnen ouders hun stem uitbrengen op de kandidaten. Hiervoor komen stembussen op beide locaties in de centrale hal te staan. De twee ouders met de meeste stemmen zullen dan toegevoegd worden aan de MR.
 
Je kunt je tot maandag 2 september a.s. kandidaat stellen. Mochten er verkiezingen nodig zijn dan zullen de profielen diezelfde week geplaatst worden en kan er via een stemformulier gestemd worden. De formulieren krijgt u mee tijdens de informatieavond en/of de kennismakingsgesprekken. Stemmen kan tot en met vrijdag 13 september. De week erop zal bekend gemaakt worden welke 2 ouders we mogen verwelkomen in de MR.
 
Dinsdag 24 september vergadert de MR voor de eerste keer dit schooljaar incl. de vertrekkende en nieuwe leden. Als je nog vragen heb is contact zoeken via het e-mailadres van de MR de snelste manier!


 
Wanted: 2 parents to join our “Medezeggenschapsraad” (MR – Participation Council)
 
The Participation Council (MR) of our school is looking for two new parents to come and strengthen the MR from this school year.
 
The council consists of 5 parents and 5 teachers from 't Slingertouw, who contribute ideas and decide on the design, content and organization of educational policy issues. The MR meets approximately once every 6 weeks and coordinates relevant developments with the management of 't Slingertouw. For more information about, for example, the duties of the MR you can visit the school website.
 
We are looking for two enthusiastic and committed parents who, together with the other MR members, want to work for the interests of the children, parents and staff of the school.
 
If you are interested, we kindly request to apply via mr@basisschoolslingertouw.nl.
Please shortly introduce yourself with this application and to explain why you would like to join the MR. We also want to ask you to add a photograph, useful when elections are to be organized. If more than two candidates apply, elections will be organized. The short introductions, motivations and pictures are then posted on the website and in the app. Parents can then vote for the candidates. For this, ballot boxes will be placed in both locations in the central hall. After the election the two parents with the most votes will be added to the MR.
 
You can apply until Monday September 2. If elections are needed, the profiles will be posted that same week and voting can be done via a voting form. Parents will receive the forms during the information evening and/or the introductory meetings. You can vote up to and including Friday September 13. The following week it will be announced which 2 parents will join the MR.
 
On Tuesday September 24, the MR meets for the first time this school year. If you have any questions, contacting via the email address of the MR is the quickest way!
 

Delen: