Informatie Covid-19 ‘t Slingertouw

 

Beste ouder(s), verzorger(s),   

Sinds twee weken hebben we in enkele groepen te maken met positieve besmettingen. Op dit moment zitten vijf groepen in quarantaine. Hieronder lichten we een aantal onderwerpen toe:
Wanneer moet een groep in (thuis)quarantaine?
Wat betekent dit voor het kind en zijn omgeving?
Wat betekent dit voor de klas?
Welke klachten gaat het ook alweer over?

Wanneer moet een groep in (thuis)quarantaine?
Op het moment dat vanuit een positieve besmetting de school/ een bepaalde groep op ‘t Slingertouw in het bron- en contactonderzoek valt, worden wij gebeld door de GGD. Samen nemen wij het stappenplan door en zetten we een lijn uit. Gedurende dit proces van quarantaine worden wij voor allerlei ontwikkelingen die zich voordien en vragen die spelen bijgestaan en ondersteund door de GGD.
Bij de te nemen maatregelen wordt door RIVM/GGD onderscheid gemaakt tussen nauwe contacten en overige contacten.

– Nauwe contacten zijn alle contacten (ongeacht de leeftijd) die tijdens de besmettelijke periode langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zijn geweest van de positief op corona geteste medewerker of leerling.   
-Overige contacten zijn tijdens de besmettelijke periode kortere tijd, of op grotere afstand in contact geweest van de positief op corona geteste medewerker of leerling.  

Wat betekent dit voor het het kind en zijn omgeving?
Nauwe contacten moeten 10 dagen in (thuis) quarantaine gaan en testen bij klachten. Als er geen klachten ontstaan, kunnen zij zich op dag 5 na het laatste contact laten testen en mogen zij bij een negatieve uitslag uit quarantaine. De quarantaineduur wordt hiermee verkort van 10 naar 5 dagen.    

– Kinderen van 0-12 jaar mogen gedurende de quarantaine niet naar school, opvang of sport.   

Overige contacten mogen naar school/de opvang indien zij geen klachten hebben. Bij klachten krijgen zij het advies thuis te blijven en zich te laten testen.   
Praktisch betekent dit dus dat broertjes en zusjes die klachtenvrij zijn wel naar school mogen. Let op: het gaat hier om broertjes en zusjes van kinderen die in quarantaine zitten vanwege een positief besmet klasgenoot.

Zie ook: https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact

Wat betekent dit voor de klas?
Tijdens de thuisquarantaine tijd zullen de kinderen online les krijgen, zoals ze gewend waren in de lockdown.
Op het moment dat de leerlingen met een negatieve testuitslag weer op school komen, kunnen de kinderen die nog thuis zijn, door met het thuisonderwijs. Het schoolwerk is dan terug te vinden in Google Classroom.  

Welke klachten gaat het ook alweer over?
Het blijft belangrijk om de route volgens de beslisboom te volgen. Heeft uw kind Covid-19 gerelateerde klachten, vragen wij u uw kind thuis te houden en te testen. Indien u de keuze maakt om niet te testen dan vragen wij u uw kind naar school te brengen na 24 uur klachtenvrij te zijn geweest.
Het gaat om de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 
We hopen dat iedereen gezond blijft en vragen u ons te blijven opzoeken bij vragen.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Dear Parents Guardians),

For the past two weeks, we have been dealing with positive infections in a few groups. Five groups are currently in quarantine. Below we explain a number of topics:

When should a group be quarantined (at home)?
What does this mean for the child and its environment?
What does this mean for the class?
Which complaints is it about?

When should a group be quarantined (at home)?
The moment the school / a certain group on 't Slingertouw falls in the source and contact investigation from a positive contamination, we are called by the GGD. Together we go through the step-by-step plan and we set out a line. During this process of quarantine, we are assisted and supported by the GGD for all kinds of developments that have occurred and questions that arise.

In the measures to be taken, the RIVM / GGD distinguishes between close contacts and other contacts.

• Close contacts are all contacts (regardless of age) that have been within 1.5 meters of the corona-tested employee or student for more than 15 minutes during the contagious period.
• Other contacts have been in contact with the employee or student during the contagious period for a shorter time, or at a greater distance.
 
What does this mean for the child and his environment?
Close contacts must be quarantined (at home) for 10 days and tested for complaints. If no complaints arise, they can have themselves tested on day 5 after the last contact and they can leave quarantine if the result is negative. The quarantine duration is thus shortened from 10 to 5 days.

• Children aged 0-12 are not allowed to go to school, day care or sports during quarantine.

Other contacts are allowed to go to school / daycare if they have no complaints. In case of complaints, they are advised to stay at home and to have themselves tested.

In practical terms, this means that brothers and sisters who are free of complaints are allowed to go to school. Note: these are brothers and sisters of children who are in quarantine because of a positively infected classmate.

See also: https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact

What does this mean for the class?
During the home quarantine time, the children will be taught online, as they were used to in the lockdown.
As soon as the students return to school with a negative test result, the children who are still at home can continue with home schooling. The schoolwork can then be found in Google Classroom.

Which complaints is it about?
It remains important to follow the route according to the decision tree . If your child has Covid-19 related complaints, we ask you to keep your child at home and to test it. If you choose not to test, we ask you to bring your child to school after 24 hours of complaint-free.
It concerns the following complaints: cold, runny nose, sneezing, sore throat, cough, chest tightness, elevation or fever, sudden loss of smell and / or taste (without nasal congestion).
 
We hope everyone stays healthy and ask you to keep visiting us if you have any questions.

We hope to have informed you sufficiently.
 

Delen: