Medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020

 

Medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020
 
Zo vlak na de start van het nieuwe schooljaar verwelkomen we 2 nieuwe ouders binnen onze medezeggenschapsraad. Per heden zullen Marieke Theeuwes en Thom Goossens deel uitmaken van de oudergeleding van de MR. Dank aan alle ouders voor het uitbrengen van een stem tijdens de afgelopen MR verkiezingen.
 
We nemen afscheid van zowel Anique Smeets als Ivo Wels; hun 4-jarige zittingstermijn is verstreken. Bedankt voor alle inzet, steun en jullie constructieve bijdrage!

De oudergeleding van de MR bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders, nl.

 
Naast 5 ouders zijn er 5 teamleden van school die de MR compleet maakt. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken, zoals formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie, etc. De MR heeft recht op overleg met de directie en ze kan zelf onderwerpen aandragen, die ze met hen wil bespreken. Op de website van onze school zijn de notulen van onze bijeenkomsten en de jaarverslagen terug te vinden.
 
Mochten er vragen of thema’s zijn die door de MR onder de aandacht gebracht moeten worden, spreek iemand van de MR aan of mail naar mr@basisschoolslingertouw.nl

 

 
Participation council (MR) 2019-2020

Shortly after the start of the new school year we welcome 2 new parents to our participation council. As of today Marieke Theeuwes and Thom Goossens will be part of the parent section of the MR. Thanks to all parents for casting a vote during the past elections.

We say goodbye to both Anique Smeets and Ivo Wels; their 4-year term has expired. Thank you for all your commitment, support and your constructive contribution!

The parent section of the MR this school year consists of the following parents,
• Marieke Theeuwes
• Nermin Goren
• Bart van Lieshout
• Thom Goossens
• Koen van Buul (chairman)

In addition to 5 parents, there are 5 team members from school who complete the MR. The MR talks, together with the management, about important school matters, such as formation, budget, content of our education, vision, etc. The MR has the right to consult with the management and it can propose topics that it wants to discuss with them. The minutes of our meetings and the annual reports can be found on the website of our school.

If there are questions or themes that should be brought to the attention of the MR, consult someone from the MR or send an email to mr@basisschoolslingertouw.nl
 
 
 

Delen: