Nieuwe update/ New update


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een zonnige week met onder andere het groep 8 schoolkamp, gaan we onze laatste periode van 5 weken weer in. Een drukke, maar leuke periode. Via deze update nemen we jullie graag even mee in de planning.

Donderdag 23 juni: Het internationaal kinderfeest. In het eerdere bericht kunt u hier alles over teruglezen.
 
Vrijdag 24 juni en maandag 27 juni: Studiedagen. Alle kinderen zijn vrij. Met het team gaan we ons buigen over het komende jaarplan en de analyses van de groepen.

Vanaf 28 juni kunt u zich weer inschrijven voor de rapportgesprekken. Tegen die tijd zult u weer een link ontvangen in uw e-mail. Let op! Soms verdwijnt de link in de spam. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 4 juli. Op 4 juli krijgen ook alle kinderen hun laatste rapport weer mee naar huis.

Natuurlijk staan ook de jaarlijks terugkerende activiteiten weer op het programma, zoals de musical, de afscheidsavond groep 8, het uitglijden van groep 8 en het doorschuifmoment met de nieuwe leerkracht. Hier volgt later nog informatie over.

Momenteel zijn we druk bezig met de formatie en de indeling van de groepen. Wij hopen u spoedig hierover te kunnen informeren.

Vrijdag 22 juli sluiten we samen om 12:00 uur af en start de zomervakantie.

We gaan er nog een mooie laatste periode van maken. Fijn weekend!
---------------------------------------------------------------------

Dear Parent(s)/Guardian(s),

After a sunny week with, among other things, the group 8 school camp, we are going into our last period of 5 weeks. A busy, but fun period. With this update we would like to take you along in the planning.

Thursday 23 June: The international children's party. You can read all about this in the previous post.

Friday 24 June and Monday 27 June: Study days. All children are free. Together with the team, we will consider the coming annual plan and the analyzes of the groups.

From 28 June you can register for the report conversations again. By then you will receive another link in your email. NB! Sometimes the link disappears in the spam. These conversations will take place in the week of July 4.
On 4 July, all children will also receive their last report card home.

Of course, the annual activities are also on the program, such as the musical, the farewell evening group 8, the slip of group 8 and the transfer moment with the new teacher. More information about this will follow later.

We are currently busy with the formation and division of the groups. We hope to be able to inform you about this soon.
Kind regards,
 
Friday 22 July we will close together at 12:00 and the summer holidays will start.

We are going to make it a nice final period. Have a nice weekend!