Opening 8 februari ‘t Slingertouw

 

Beste ouder(s)/ verzorgers(s), 

Fijn dat we maandag als school weer mogen starten. We kijken er naar uit om de kinderen weer te zien. De schoolopening vraagt voorbereiding, zodat we straks op een zo veilig mogelijke manier het fysieke onderwijs aan uw kinderen kunnen hervatten. Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, zijn er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanvullende maatregelen gedeeld voor de heropening van het basisonderwijs. Het zijn maatregelen die wij moeten invoeren en op moeten volgen. Zorgvuldig hebben wij vanuit deze maatregelen de praktische vertaalslag gemaakt naar onze schoolorganisatie. In dit bericht delen wij met u wat dit voor u en uw kind(eren) betekent. 

Start- en eindtijden van de schooldag

Grasland

8.15- 14.30 A t/m K van de groepen 1 t/m 6

8.30- 14.45 L t/m Z van de groepen 1 t/m 6

Woensdag zijn de eindtijden 12.15 uur en 12.30 uur

De twee groepen 7 hanteren 14.45 uur en 12.30 uur als eindtijd

Waterrijk

8.20-8.30 -14.35 groepen 1 t/m 6

8.30-8.40-14.45 groepen 7-8

Woensdag zijn de eindtijden 12.20 uur en 12.30 uur.

Onder schooltijd

Covid-19 klachten, maatregelen en quarantaine

Ter voorbereiding

We vragen de kinderen om alle schoolspullen en hun chromebook met adapter maandag weer mee te nemen naar school. Het zou erg helpend zijn voor ons als u ervoor zorgt dat het Chromebook volledig opgeladen is. 

Vanwege de weersvoorspellingen volgende week en ventilatie in het gebouw adviseren wij de kinderen warme kleren aan te doen en een extra vest mee te nemen.

In de komende periode kunnen situaties gaan ontstaan waarop snel geschakeld moet worden. Voor de kinderen, voor ons als school en ook voor u als ouders. We gaan dat samen doen en hechten er veel waarde aan om goed in contact te blijven met elkaar. Ondanks dat we elkaar nog steeds niet of nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten. Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

We zien de kinderen maandag graag weer op school!

Met vriendelijke groet,

Team en MR basisschool ‘t Slingertouw

Dear parent (s) / guardians (s),

It's great that we can start again as a school on Monday. We look forward to seeing the children again. The school opening requires preparation, so that we can resume physical education for your children in the safest possible way. As you have undoubtedly heard, additional measures have been shared from the Ministry of Education, Culture and Science for the reopening of primary education. They are measures that we must introduce and monitor. We have carefully translated these measures into our school organization. In this message we share with you what this means for you and your child (ren).

Start and end times of the school day

Grassland

8.15- 14.30 A to K of groups 1 to 6
8.30- 14.45 L to Z of groups 1 to 6
On Wednesday, the end times are 12:15 PM and 12:30 PM
The two groups 7 use 2.45 pm and 12.30 pm as the end time

Waterrijk

8.20-8.30 -14.35 groups 1 to 6
8.30-8.40-14.45 groups 7-8
Wednesday the end times are 12:20 PM and 12:30 PM.

During school

Covid-19 complaints, measures and quarantine

In preparation

We ask the children to bring all school supplies and their chromebook with adapter to school on Monday. It would be very helpful for us if you make sure the Chromebook is fully charged.

Due to the weather forecast next week and ventilation in the building, we advise the children to put on warm clothes and bring an extra vest.

In the coming period, situations may arise that require rapid action to become. For the children, for us as a school and also for you as parents. We're going to do that do together and attach great importance to staying in good contact with each other. Despite the fact that we still cannot or hardly meet each other physically.
Feel free to contact us if you have any questions and / or comments.

We would love to see the children at school again on Monday!

Sincerely,

Team and MR primary school 't Slingertouw
 

Delen: