Start schooljaar

 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad! Inmiddels zijn we deze week volop begonnen me de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 

Collega's zijn druk doende de lokalen in te richten en alle voorbereidingen te treffen om de groepen goed op te starten. Gisteren hadden we als team de opstartvergadering. We zijn gestart met een teamtraining die we dit schooljaar gaan volgen. Het gaat over het vergroten van ons eigen vakmanschap om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Thema's die aan bod komen zijn o.a. eigenaarschap, kinderen leren doelen stellen, feedback geven, zelfregulerende vaardigheden bij kinderen (bv doelgericht handelen, eigen leerproces plannen, reflecteren, inzicht in consequenties gedrag). De rol van de leerkracht is essentieel om zelfregulatie bij kinderen te stimuleren en te vergroten. 

Gekoppeld aan de eigenaarschap van kinderen starten we dit schooljaar aan 'mijnrapportfolio'. Dit is een digitaal rapport waar kinderen naast de leerkracht ook een groot aandeel in gaan hebben. Wie beter dan het kind zelf kan zijn/ haar eigen leerproces delen of laten zien waar hij/ zij trots op is. Vandaag zijn we gestart met dit implementatietraject. 
Het protocol voor het onderwijs vanwege Covid-19 is niet veranderd. Daarentegen heeft de periode voor de zomervakantie op school ons genoeg vertrouwen gegeven dat we kleine gecontroleerde stappen kunnen zetten.

De organisatie vanaf maandag 6 september ziet er als volgt uit:
– Voor de hele school hanteren we één start en eindtijd. In de ochtend staan de deuren vanaf 8.20 uur open. De lessen starten om 8.30 uur en we zijn uit om 14.45 uur. De kinderen gebruiken wederom de verschillende deuren. We vragen ouders, zoals gewend, de kinderen bij de deur of de poort af te zetten. Op verschillende manieren en momenten zullen we ouders uitnodigen om op school te komen om bijvoorbeeld een kijkje te nemen in de klas, een presentatie van kinderen bij te wonen of om een thema-afsluiting bij te wonen. Kortom hopen we elkaar meer te zien dit schooljaar!
– De kennismakingsgesprekken van 21 en 23 september zijn op school. De planning zetten we in week 37 open zodat u zich kunt inschrijven.
– We blijven ons houden aan de beslisboom.

We hopen u voor nu voldoende geinformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, horen wij deze uiteraard graag. 
We wensen iedereen nog een heel fijn weekend en tot maandag!
Samen op naar een mooi nieuw jaar!

Team basisschool 't Slingerouw

Dear parents / guardians),

We hope everyone had a good holiday! This week we have started preparing for the new school year.

Colleagues are busy furnishing the rooms and making all preparations to get the groups off to a good start. Yesterday we had the start-up meeting as a team. We have started a team training that we will follow this school year. It is about increasing our own craftsmanship to help children further in their development. Themes that are discussed include ownership, teaching children to set goals, giving feedback, self-regulatory skills in children (eg acting purposefully, planning their own learning process, reflecting, insight into the consequences of behaviour). The role of the teacher is essential to stimulate and increase self-regulation in children.
Linked to the ownership of children, we are starting 'mijnrapportfolio' this school year. This is a digital report in which children will also have a large share in addition to the teacher. Who better than the child can share his/her own learning process or show what he/she is proud of. Today we started this implementation process.
 
The protocol for education due to Covid-19 has not changed. On the other hand, the period before the summer holidays at school has given us enough confidence that we can take small, controlled steps. The organization from Monday 6 September is as follows:
– We use one start and end time for the entire school. In the morning the doors are open from 8.20 am. Classes start at 8.30am and we finish at 2.45pm. The children again use the different doors. As usual, we ask parents to drop off the children at the door or gate. In various ways and moments we will invite parents to come to school to, for example, take a look at the classroom, attend a presentation of children or attend a themed closing. In short, we hope to see each other more this school year!
– The introductory meetings on 21 and 23 September are at school. We will open the schedule in week 37 so that you can register.
– We continue to stick to the decision tree.

We hope to have informed you sufficiently for now. If you have any questions, we would of course be happy to hear them.
 
We wish everyone a very nice weekend and see you Monday!
 
Let's look forward to a great new year together!
 
Team primary school 't Slingertouw
 

Delen: