update covid-19 ‘t Slingertouw

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Gelukkig konden we dit schooljaar starten met onze kinderen op school. Het is wel anders dan normaal door de maatregelen die we moeten afspreken uit het oogpunt van veiligheid. Het is van groot belang dat we alle maatregelen goed naleven. Wat ons opvalt is dat dit goed lukt en daar waar het niet goed gaat, passen we het aan.
 
We merken met elkaar dat we na de laatste persconferentie weer op scherp staan met elkaar. In principe verandert er qua richtlijnen voor het onderwijs niks. Het onderwijs valt onder het kopje ‘uitzonderingen’.
 
Toch blijft Covid-19 op de agenda staan. In dit bericht willen wij u graag informeren over een aantal zaken.
 
De leidende uitgangspunten zijn de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. Nog steeds geldt dat kinderen in het basisonderwijs onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren en ander onderwijspersoneel. Volwassenen (onderwijspersoneel en ouders) moeten onderling wel de afstand van 1,5 meter bewaren. 
 
Organisatie:
Alle kinderen kunnen weer fysiek onderwijs volgen. Dit hangt samen met de versoepelde richtlijnen vanuit het RIVM met betrekking tot verkoudheidsklachten bij kinderen t/m 12 jaar. Kinderen mogen naar school bij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
 
Kinderen moeten thuisblijven als:

We werken volgens een beslisboom.

Hier de link in het Nederlands en Engels

Pauzes:
De kinderen gaan per bouw in verschillende pauzes naar buiten om te spelen. Dit is het reguliere pauzerooster.

Het lesprogramma op school:
In de ochtend staan de kernvakken op het programma, in de middag de creatieve vakken. Bij het aanbieden van het ochtendprogramma zijn we dit schooljaar begonnen met het werken met een nieuwe beginsituatie, niet vanuit leerachterstanden. We hebben de draad opgepakt en ondersteunen en helpen de kinderen verder in hun ontwikkeling. Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de Cito- toetsen die eigenlijk gepland stonden voor de zomervakantie. Tijdens de kennismakingsgesprekken delen we naast een eerste indruk ook de resultaten.
De gymlessen gaan door zoals we dit schooljaar zijn begonnen. Sinds het begin van dit schooljaar zijn de sporthallen geopend en mogen alle basisscholen de gymlessen verzorgen in de sporthal. In de gymzaal op locatie Waterrijk gymt één groep per keer. De zaal in de hangar is opgedeeld in twee delen. Daar gymmen of anderhalf of twee groepen tegelijk aan de ene zijde van de zaal. Zo ook aan de andere kant van de zaal.
 
Naar school komen:
Bij het brengen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder meekomt en afscheid neemt buiten het hek. Ouders mogen niet op het schoolplein en in het gebouw komen. Uitzondering hierop zijn de ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar bij Korein. Hierbij willen we nadrukkelijk benoemen dat we beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om niet samen te komen, het brengen en halen van uw kind niet als een sociale activiteit te zien en zeker de afstand van 1,5 m te bewaren met anderen om uw heen.
We verwachten dat de kinderen van de bovenbouw (groep 7 en 8) zelfstandig naar school toe komen.
Vanaf 8.15 uur staan de deuren open en mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 binnenkomen.
Via verschillend ingangen komende de kinderen de school in en lopen via de route die ze kennen naar de eigen groep. Via dezelfde route en deur lopen ze in de middag weer naar buiten.
 
Naar huis gaan:
Op locatie Grasland zijn de kleutergroepen en de groepen 3 uit om 14.40 uur en worden naar buiten gebracht door de leerkracht. Op locatie Waterrijk zijn de groepen 1-2 uit om 14.40 uur.
Alle andere groepen zijn uit om 14.45 uur.
Ook bij het ophalen van uw kind verwachten we dat maximaal één ouder komt en buiten het hek blijft. Ouders mogen niet op het schoolplein en in het schoolgebouw komen. Uitzondering hierop zijn de ouders van de groepen 1-2 van locatie Grasland. Hierbij willen we nadrukkelijk benoemen dat we beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om niet samen te komen, het brengen en halen van uw kind niet als een sociale activiteit te zien en zeker de afstand van 1,5 m te bewaren met anderen om uw heen. Maak gebruik van de aanwezige ruimte om de school en spreek met uw kind een vast ophaalpunt af.
De kinderen van de bovenbouw (de groepen 7 en 8) gaan zelfstandig naar huis.
De organisatie rondom het ophalen blijven we monitoren tot de herfstvakantie. Dat is voor ons een moment om wederom te evalueren en eventueel aan te passen.

Absentie:
Is uw kind ziek, vragen u uw kind af te melden via de schoolapp, optie ‘ziekmelden’.
Bij afwezigheid zonder melding, bellen wij u op om navraag te doen.
 
Externen in het gebouw:
Na schooltijd maken externe partijen, zoals de muziekschool of mad-science gebruik van het gebouw. Uiteraard houden alle partijen zich aan de geldende richtlijnen.
 
Hygiëne en schoonmaak:
Naast de reguliere schoonmaak, worden dagelijks de tafelbladen en deurklinken gepoetst.
In alle klassen is desinfectiemiddel voor de handen aanwezig. Gedurende de dag wassen de kinderen de handen meerdere malen en gebruiken ze desinfectiemiddel voor de handen.
In de klassen zijn voldoende zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig.
 
Ventilatie:
SKPO Eindhoven e.o. (schoolbestuur) heeft voor al haar schoolgebouwen een bouw/omgevingsvergunning van de gemeenten ontvangen, de gebouwen voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden. Alle installaties worden periodiek onderhouden en waar nodig aanvullend geïnspecteerd. Wanneer er gebreken zijn vastgesteld worden die zo spoedig mogelijk verholpen.
Buiten de mechanische ventilatie is het algemene advies: zorg voor zoveel mogelijk toevoer van buitenlucht. Dit betekent dat we ramen en deuren openzetten voor voldoende ventilatie.
 
Opvang bij zieke leerkrachten:
Uiteraard gelden alle RIVM richtlijnen ook voor de leerkrachten. Dit betekent dat ze bij klachten niet mogen komen werken. We hebben dagelijks per groep één collega voor locatie Waterrijk en één collega voor locatie Grasland die in kan springen bij afwezigheid. Gaat de afwezigheid langer duren en lopen wij tegen grenzen aan dat er geen vervanging is, vragen wij de kinderen thuis te blijven. Uiteraard doen we ons uiterste best om dit te voorkomen.
 
Thuisonderwijs:
Moeten groepen meer dan één dag thuisblijven, organiseren wij het thuisonderwijs.
Groep 1-2: Een werkboek met allerlei werkbladen passend bij de leeftijdsgroep. Dit werkboek ligt op school en wordt gekopieerd zodra dit nodig is.
Groep 3: Een werkboek met allerlei werkbladen. Het werk is passend bij de lesstof van groep 3 en afgestemd op de periode. Dit werkboek ligt op school en wordt gekopieerd indien dit nodig is.
Groep 4 t/m 8: het schoolwerk wordt klaargezet in google classroom zoals we al deden.
Tijdens de studiedag van aanstaande maandag wordt het thuisonderwijs volledig ingeregeld en kan het ingezet worden. Uiteraard enkel als dit nodig is.
 
Tijdens het organiseren van thuisonderwijs voor bijvoorbeeld een dag, krijgen de kinderen geen chromebook mee naar huis.
 
Kennismakingsgesprekken:
Volgende week ontvangt u de inlogcodes om een digitaal gesprek te plannen met de leerkracht van uw kind.
Uiteraard hopen we de volgende ronde oudergespreken u op school te kunnen ontvangen. De communicatie hierover volgt na de kerstvakantie.

Activiteiten:
De komende periode worden de activiteiten op school georganiseerd op groepsniveau in plaats van schoolniveau. We willen de momenten met het samenkomen van meerdere groepen in het gebouw zoveel mogelijk beperken. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten rondom sinterklaas en kerst. Nog steeds een feestje dus, maar op een andere manier georganiseerd.
 
GGD adviezen:
We informeren u graag over de adviezen die de GGD geeft bij een positieve besmetting van het Covid-19 virus bij een leerling, leerkracht of andere medewerker op locatie.

Hier de link

We realiseren ons dat het contact tegenwoordig anders verloopt en dat we samen zoeken naar (digitale) manieren om in verbinding te blijven. Mocht u vragen hebben, hoe groot of klein, we horen ze graag.
Prettig weekend gewenst,
Team basisschool ‘t Slingertouw
 

Delen: