Update ‘t Slingertouw

 

Beste ouders en verzorgers, 

Vanaf maandag 8 juni gaan de basisscholen hoogstwaarschijnlijk volledig open. Dit is tijdens de laatste persconferentie door de minister-president bekend gemaakt.  
Dat betekent dat vanaf 8 juni alle kinderen elke schooldag naar school komen. Daar zijn we blij mee! De kinderen kunnen de laatste periode van schooljaar 2019-2020 samen beleven en met elkaar toewerken naar een fijne en mooie afsluiting. 

Er zullen nog steeds allerlei maatregelen van kracht blijven om de besmettingsmogelijkheden met Covid-19 zo laag mogelijk te houden. Deze maatregelen hebben we ook al toegepast in de organisatie en het dagritme van de schooldag toen we vanaf 11 mei gedeeltelijk open zijn gegaan. De verwachting is dat deze maatregelen allemaal van kracht blijven. De enige versoepeling die verantwoord wordt geacht is dat de groep kinderen groter wordt, namelijk niet de helft van het leerlingenaantal maar alle kinderen. Deze week wordt een landelijk protocol voor het basisonderwijs vrijgegeven om toe te passen vanaf 8 juni. De maatregelen die we al hebben zullen we daar uiteraard aan toetsen en zo nodig aanpassen. Ook gaan we hierover in overleg met de mr van ’t Slingertouw. We zullen u hierover informeren in de tweede helft van week 23.  

Activiteiten: 
Dit schooljaar zijn een aantal aanpassingen in activiteiten. Het schoolreisje zoals we gewend zijn kan niet doorgaan. Alle groepen bedenken een leuk alternatief dagprogramma. Het open podium vindt plaats in de eigen klas met kinderen, voor kinderen. Helaas kunnen we u deze ronde niet uitnodigen, we hopen u natuurlijk de volgende ronde in het nieuwe schooljaar weer op school te mogen ontvangen! 

Over een paar weken informeren wij u over de formatie en leerkrachtbezetting van volgend schooljaar. In de laatste schoolweek organiseren we voor de kinderen een kennismakingsochtend zodat ze kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht​(en) van volgend schooljaar. 

Door het wegvallen van een aantal activiteiten, volgt voor volgend schooljaar éénmalig een aangepast bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage voor de huidige groepen 1 t/m 7. De betaalde ouderbijdrage voor de groep 8 leerlingen is deels al ingezet in de 1e helft van het schooljaar. Het restant bedrag gebruiken we voor de kinderen in de feestweek van groep 8. â€‹De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 worden over de musical en activiteiten van de laatste week zo snel mogelijk geïnformeerd. 

Het rapport en oudergesprekken:
Het tweede rapport dit schooljaar krijgt een aangepaste lay-out. We nemen in dit verslag een aantal ontwikkelingsgebieden op waar we graag het één en ander over de ontwikkeling van uw kind willen delen. Zoals bijvoorbeeld de werkhouding en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook vragen we de kinderen in het rapport te delen hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren en wat hun leerproces is geweest. De kinderen krijgen aan het eind van dit schooljaar geen punten en nemen we geen Cito toetsen af. Uiteraard blijven we de ontwikkeling van uw kind op het gebied van taal en rekenen goed volgen. 

Graag willen we dit jaar afsluiten door kort stil te staan bij de ontwikkeling van uw kind en u te bedanken. De oudergesprekken gaan digitaal plaatsvinden. Informatie over de inschrijving volgt. In week 26 gaan de rapporten mee en vinden de oudergesprekken plaats op de dinsdag en donderdag.  

Maandag 1 juni en vrijdag 26 juni zijn de kinderen vrij. Tijdens de studiedag van 26 juni gaan we in de ochtend als team het schooljaar evalueren en vooruitkijken naar volgend schooljaar. De afgelopen periode hebben we al meerdere malen met elkaar nagedacht over de invulling voor de komende jaren. Zo hebben we ook vragen gesteld aan de kinderen van de Slingerraad en de mr. De invulling vloeit voort uit onze visie 'wij leiden onze kinderen op tot (digitale) wereldburgers'. Waarden zoals respect, eigenaarschap, cultuurbewustzijn, duurzaamheid, creativiteit en persoonlijkheidsontwikkeling gaan meer inhoud en vorm krijgen in ons onderwijs. Het in verbinding staan met jezelf, de ander en de wereld om je heen zal een belangrijk uitgangpunt zijn in onze visie. 

 Volgende week volgt informatie over de opening op maandag 8 juni. 

Delen: