Update ‘t Slingertouw

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Weer een paar weken verder na de opening en wat is het toch fantastisch dat we fysiek onderwijs kunnen geven!
Het blijven wel bijzondere tijden. Enerzijds pakken we de draad van het ‘gewoon lesgeven’ op en anderzijds leven we met de kinderen op school in een soort andere omgeving. Een omgeving waarin looproutes bepaald zijn, je enkel een bepaalde deur mag gebruiken, leerkrachten met mondkapjes op rondlopen, we geen ouders in het gebouw zien, de groepen niks mogen ondernemen met elkaar en we bij een hoest of een loopneus meteen het kind naar huis moeten sturen. En zo gaat het lijstje nog door…….
Sinds vorig jaar februari hebben we op school een corona crisisteam opgezet. Een team met een leerkrachtvertegenwoordiging vanuit ieder jaargroep, intern begeleiders, de directie en een ict-er. Eens in de drie weken overleggen we over de stand van zaken op school mbt alle maatregelen, evalueren we de voortgang en kijken we vooruit. Dit zorgt ervoor dat we met elkaar kritisch blijven en geregeld een figuurlijke thermometer onze organisatie insteken en vandaaruit weer verder kijken.
De gymzalen mogen weer gebruikt worden door scholen. Dit wel met een hele set aan maatregelen. Bijvoorbeeld rekening houdend met wisseltijd, enkel gebruikmakend per klas, etc. De twee gymlessen per week zijn geclusterd tot één lange gymles per week. 
We willen wederom de route van De beslisboom onder de aandacht brengen. Ook hierbij nogmaals het dringende verzoek aan ouders om een mondkapje te dragen bij het halen en brengen van de kinderen. Laten we samen scherp zijn op alle geldende maatregelen. We hebben elkaar nodig in dit proces en hebben we er als school en ouders samen ongelooflijk groot belang bij dat het goed blijft gaan, thuis en op school. We gaan dat samen doen en hechten er veel waarde aan om goed in contact te blijven met elkaar. Ondanks dat we elkaar nog steeds niet of nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten. Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Deze week is een groep en leerkracht voor eerst op ’t Slingertouw in quarantaine gegaan. Dit heeft te maken met een positieve besmetting in de groep. Desbetreffende groep en ouders zijn op de hoogte.

Leerkrachten die corona-gerelateerde klachten vertonen, moeten negatief getest worden voordat ze komen werken. Dit betekent vaak dat de desbetreffende leerkracht vaak één dag, soms 2 dagen afwezig is. De pool van SKPO organiseert de inzet van vervangers. Dit verloopt over het algemeen prima, maar op dit moment kost het veel moeite om vervangers te vinden. Uiteraard doen wij onze uiterste best om in die situaties alternatieven te bedenken om ervoor te zorgen dat de lessen doorgaan. Dat kan betekenen dat kinderen worden opgevangen door ambulante collega’s. Deze week hebben we op verschillende dagen tien groepen opgevangen door de inzet van de ict-er, de intern begeleider, drie leerkrachten die extra zijn komen werken, de directie, de taalklasleerkracht, de plusklasleerkracht en de gymdocent.
In uiterste geval moeten wij het besluit nemen om ouders te vragen hun kind thuis te houden. U wordt daar dan een dag van te voren over geïnformeerd. Indien mogelijk starten we dan het online onderwijs op.

Volgende week maandag krijgen de kinderen het rapport mee en spreken we elkaar over de ontwikkeling van uw kind. Wist u trouwens dat uw kind ook een aandeel heeft in het rapport. Dit door bijvoorbeeld leerdoelen te bepalen en na te denken hoe ze de doelen willen behalen. Dit is een opmaat naar de ontwikkeling van een Slingertouw rapportfolio in de toekomst. Op de achtergrond is een ontwikkelteam van leerkrachten bezig met het ontwikkelen van een digitale combinatie tussen een rapport en een portfolio. U hoort daar binnenkort meer over.

Binnenkort hebben we het lentefeest op het programma staan. We vieren dan de komst van de lente en kijken voorbij de grens. We laten kinderen kennismaken met een viering vanuit andere culturen en landen. Ook besteden we de komende weken aandacht aan de lentekriebels. Thema's zoals weerbaarheid, respectvol omgaan met elkaar, sexualiteit, relaties, het lichaam en verliefdheid komen aan bod middels lessen passend bij de jaargroep. 

Enige tijd geleden is de zoen- en zoefstrook van locatie Waterrijk ingericht en spelen de kinderen er inmiddels volop. Afgelopen weken is het speeldek ingericht en zien we dat kinderen daar veel plezier aan hebben. Het volgende project dat we willen aanpakken is de rand rondom het speeldek. Hier willen we een combinatie van spelen en beplanting als uitgangspunt pakken. Dit doen we samen met de kinderen. 
Mocht u toevallig beplanting uit de tuin halen om weg te doen, bijvoorbeeld een struik, dan houden wij ons graag aanbevolen.

We wensen u een fijn weekend! Tot volgende week bij de oudergesprekken!

Dear Parents Guardians),

A few weeks later after the opening and how fantastic it is that we can provide physical education!
These are still special times. On the one hand we picked up with "normal teaching" and on the other hand we live with the children at school in a kind of different environment. An environment in which walking routes are determined, you are only allowed to use a certain door, teachers walk around with masks, we do not see any parents in the building, the groups are not allowed to do anything together and we have to send the child home immediately if we have a cough or a runny nose. And so the list continues …….

Since February last year, we have set up a corona crisis team at school. A team with teacher representation from each year group, internal supervisors, the management and an ICT specialist. Once every three weeks, we discuss the state of affairs at school with regard to all measures, evaluate progress and look ahead. This ensures that we remain critical together and regularly insert a figurative thermometer into our organization and look further from there.

The gym may again be used by schools. This with a whole set of measures. For example, taking into account changeover time, only using per class, etc. The two gym classes per week are clustered into one long gym class per week.

We again want to draw attention to the route of The Decision Tree. Again, the urgent request to parents to wear a mouth mask when picking up and delivering the children. Let's focus together on all applicable measures. We need each other in this process and we, as a school and parents, have an incredible interest in keeping things going well, at home and at school. We are going to do this together and attach great importance to staying in good contact with each other. Despite the fact that we still cannot or hardly meet physically. Feel free to contact us if you have any questions and / or comments.

This week a group and teacher went into quarantine for the first time on 't Slingertouw. This has to do with a positive testresult in the group. The group and parents concerned are informed.

Teachers who exhibit corona-related complaints should be tested negative before coming to work. This often means that the teacher in question is often absent for one day, sometimes 2 days. The SKPO pool organizes the deployment of replacements. This is generally fine, but at the moment it takes a lot of effort to find replacements. Of course we do our utmost to come up with alternatives in those situations to ensure that the lessons continue. This may mean that children are cared for by itinerant colleagues. This week we welcomed ten groups on different days through the efforts of the ICT specialist, the sen coordinator, three teachers who came to work extra, the management, the language class teacher, the plus class teacher and the gym teacher.
In extreme cases, we must make the decision to ask parents to keep their child at home. You will then be informed about this one day in advance. If possible, we will start up online education.

Next Monday, the children will receive the report and we will discuss the development of your child. By the way, did you know that your child also has a share in the report. This, for example, by determining learning goals and thinking about how they want to achieve the goals.This is a prelude to the development of a portfolio in the future. In the background, a development team of teachers is developing a digital combination between a report and a portfolio. You will hear more about this shortly.
 
We have the spring festival on the program soon. We then celebrate the arrival of spring and look beyond the border. We introduce children to a celebration from other cultures and countries. In the coming weeks we will also pay attention to lentekriebels. Themes such as resilience, dealing with each other respectfully, sexuality, relationships, the body and love are addressed through lessons appropriate to the year group.

Some time ago, the kiss & ride at the Waterrijk location was set up and the children are now playing there to the full. In recent weeks, the play deck has been set up and we see that children enjoy it a lot. The next project we want to tackle is the border around the play deck. Here we want to take a combination of play and planting as a starting point. We do this together with the children.

We wish you a nice weekend! See you next week at the parent meetings!
 
 

Delen: