De MR

 

Toelichting van de medezeggenschapsraad:
De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In open gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar. Het resultaat is vaak een vorm van consensus. De directie blijkt steeds in staat vorm te geven aan hetgeen in de MR naar voren is gebracht. Daardoor hebben we op onze school een goed functionerende MR. 

Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMO]. Die geldt voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. [formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie]  De MR heeft recht op overleg met de directie en ze kan zelf onderwerpen aandragen, die ze met hen wil bespreken. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. [artikelen 10 t/m 14 WMO] Zie hier de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Onze raad bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Daarnaast is er altijd minimaal één directielid aanwezig, vaak zijn ze er alle drie. We vergaderen 6 á 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Op onze site kun je de notulen en de vergaderdata vinden. Een van de  MR leden vertegenwoordigt onze school bij de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zie hier wat wordt verstaan onder de GMR. De medezeggenschapsraad heeft een huishoudelijk reglement samengesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Zie hier het huishoudelijk regelement.

Notulen:
Notulen MR vergadering 24-09-2015
Notulen MR vergadering 02-11-2015
Notulen MR vergadering 21-01-2016
Notulen MR vergadering 29-02-2016
Notulen MR vergadering 10-03-2016
Notulen MR vergadering 17-05-2016
Notulen MR vergadering 29-05-2017
Notulen MR vergadering 28-06-2017
Notulen MR vergadering 06-07-2016
Notulen MR vergadering 10-01-2017
Notulen MR vergadering 20-03-2017
Notulen MR vergadering 02-10-2017
Notulen MR vergadering 14-11-2017
Notulen MR vergadering 15-02-2018
Notulen MR vergadering 06-06-2018
Notulen MR vergadering 16-01-2019
Notulen MR vergadering 08-04-2019
Notulen MR vergadering 28-05-2019
Notulen MR vergadering 24-09-2019
Notulen MR vergadering 15-01-2020
Notulen MR vergadering 03-03-2020
Notulen MR vergadering 30-06-2020
Notulen MR vergadering 01-10-2020
Notulen MR vergadering 23-11-2020 
Notulen MR vergadering 12-01-2021
Notulen MR vergadering 18-03-2021
Notulen MR vergadering 08-06-2021
Notulen MR vergadering 27-09-2021
Notulen MR vergadering 23-11-2021

Jaarverslagen:
Jaarverslag MR schooljaar 2014-2015
Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016
Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017

Kascontroleverslag 2017
Kascontroleverslag 2018

 

Delen: